Skip to content

Privacyverklaring Mantelzorgmakelaar
Mirjam Hoogland-Verspaij

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij. Algemene gegevens kunnen (als je daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij je een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige zijn, jonger dan 16 jaar, zal Mantelzorgmakelaar
Mirjam Hoogland-Verspaij de toestemmingsverklaring (mede) door de ouders/verzorgers laten
ondertekenen. Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij controleert of ouders/verzorgers de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvragen en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten of nieuws van Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij.

Verkrijging van gegevens

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij verkrijgt de gegevens op de volgende wijze:

 • je geeft de gegevens zelf aan Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij;
 • Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij krijgt ze van andere instanties of
  zorgverleners;
 • je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
 • Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij heeft openbare bronnen geraadpleegd;


Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

 • dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
 • Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij aan een wettelijke verplichting moet
  voldoen;
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij
gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse
gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

 • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken
 • Bijzondere gegevens 1 jaar
 • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar

Contactgegevens die je op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert
Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij je gegevens op zo kort mogelijke termijn. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij. De contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien je een relatie met Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan te allen tijde worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.mirjamhoogland.nl/privacy/ worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

Mantelzorgmakelaar Mirjam Hoogland-Verspaij
Mirjam Hoogland-Verspaij
info@mirjamhoogland.nl
KvK 68313020